Lời ngỏ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hoài bảo lớn lao của chư Phật trong ba đời là độ tận chúng sanh đều trọn thành Phật quả. Cũng chính vì đại nguyện này, đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta thị hiện trên cõi Ta Bà này để giáo hóa cho chúng ta bằng giáo pháp của Ngài. Đức Bổn sư đã thấy được nghiệp lực, căn cơ của chúng sanh vốn không đồng đều nhau nên Ngài đã phải thuyết đến tám vạn bốn ngàn pháp môn sai biệt khác nhau tùy vào căn cơ của mỗi chúng sanh ngỏ hầu giúp bốn chúng đều được đắc độ.

Kinh Pháp Hoa nói: “Pháp pháp bình đẳng không có sai biệt, tu tất cả thiện pháp thì viên thành Phật đạo. Sở dĩ có sai khác là do tâm hạnh nguyện lực chẳng đồng nhau”. Tương tự thế, Ấn Quang Đại Sư đã nói: “Dược vô quý tiện, dũ bệnh giả lương. Pháp vô ưu liệt, khế cơ tắc diệu” (“Thuốc không phân quý, hèn, thuốc nào trị được bịnh là thuốc hay. Pháp không phân cao, thấp; pháp nào phù hợp căn cơ là diệu pháp”). Do đó hành trì pháp môn Tịnh Độ hay các pháp môn khác đều như nhau. Tùy vào căn cơ và nhân duyên của hành giả mà chọn lấy một pháp môn phù hợp.

Vào thời mạt pháp, chúng sanh phần nhiều trí huệ kém mờ, nghiệp chướng lại sâu nặng. Thiên ma ngoại đạo, thầy tà bạn xấu lại dễ gặp, thiện tri thức khó tìm, khiến cho người học Phật khó có được nơi nương tựa chắc chắn. Đức Thế Tôn cũng đã tiên liệu trước điều này, nên trong Kinh Ngài nói: “Trong thời Chánh Pháp người ta thành tựu pháp thiền quán; trong thời tượng pháp, người ta thành tựu pháp thiền định và trong thời mạt pháp, người ta thành tựu pháp môn Tịnh Ðộ”.

Tịnh Độ Pháp Môn là trang Web cá nhân – không thuộc bất kỳ tổ chức giáo hội, tổ chức chính trị hay hội đoàn nào. Xây dựng trang Web này, chúng tôi mong muốn hành giả Tịnh Độ không bị lạc trong biển pháp mênh mông, cũng như giúp hành giả thấy được những điểm y cứ làm tin từ những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, và các bậc Tổ Sư, Hiền Thánh về Pháp Môn Tịnh Độ hầu có thể giúp cho hành giả kiên định niềm tin để hành trì tinh tấn và phát nguyện cầu vãng sanh Cực lạc Quốc. Nơi đây, chúng tôi cố gắng góp nhặt, đăng tải Kinh Sách, bài viết liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến pháp môn Tịnh Độ.

Nếu công việc Phật sự này có phần công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Cực Lạc của Đức Từ Phụ̣ A Di Đà; phổ nguyện cho pháp giới chúng sanh, phước huệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, hết báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.

Chúng tôi rất hoan hỷ và ngưỡng mong đón nhận mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tài liệu của quý vị để trang web này ngày càng tốt hơn.

Nam Mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Tuệ Minh & Tuệ Dũng