Yếu Giải 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo PDF In E-mail
Mục Lục
Yếu Giải 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Xem toàn bộ
TRỞ THÀNH MỘT VỊ BỒ TÁT

Vào lúc một người trở thành một vị Bồ tát, tất cả chư Phật của ba thời [tam thế Phật] sẽ đến lễ. Vào lúc đó, người ta đã trở nên một bậc đại hùng, bởi vì đã nhận trách vụ làm việc cho an lạc của tất cả chúng sanh không thiên vị dựa trên căn bản của sự thân cận hoặc vị trí. Bởi vì ta đã nhận trách vụ đối với trọn cộng đồng chúng sanh, và trở thành bậc đại hùng, tất cả chư Phật của ba thời sẽ cúi đầu đảnh lễ ta. Bởi thế, đức Phật từng bảo ngài Đại Ca Diếp (Kashyapa), "Này, Ca Diếp. Những kẻ có lòng chí kính hoặc đại tín nơi ta, không nên đảnh lễ chư Như Lai (Tathagatas), thay vì vậy nên đảnh lễ chư Bồ tát (Bodhisattvas)."

Bởi lẽ đó, ta phải xem việc trở thành Bồ tát là một cứu cánh cá nhân. Cho dù ta không thể thành tựu cứu cánh đó trong đời này, ít ra ta phải cố giữ cứu cánh đó trong tâm. Bất kỳ bổn phận thiện lành nào của một vị Bồ tát, ta cần phải bắt chước các bổn phận đó trong đời sống hàng ngày. Nếu làm điều đó, thì bất cứ việc gì ta làm sẽ trở nên phong phú và hữu hiệu hơn. Cứu cánh là phải làm việc tuyệt đối vì an sinh của trọn cộng đồng chúng sanh. Vào khoảnh khắc một người trở thành vị Bồ tát, trách nhiệm tối cao của vị đó là làm việc cho an lạc của toàn chúng sanh. Đó chính là việc làm then chốt của chư Bồ tát. Lý do là vì, vào lúc đó, Bồ tát hoàn toàn nằm trong ảnh hưởng của một cái tâm được tôi luyện chánh đáng biết trân quý toàn chúng sanh. Ngài hoàn toàn vượt khỏi tâm ngã ái, cho nên các niệm ngã ái không còn mống khởi dù trong giấc mơ của ngài.

Bởi những lý do đó, chư Bồ tát thường được mệnh danh là Pháp Tử hoặc Con của Phật. Tất cả các sinh họat hàng ngày của chư vị được gọi là sinh hoạt của các Con của Phật. Đi vào sinh hoạt của chư Bồ tát, bằng sự dấn thân kiên trì vào các sinh hoạt đó, chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái trọn vẹn tinh túy nhất, Phật quả tối hậu. Vào lúc đó, chúng ta đã thành tựu lợi ích cao cả nhất mà con người có thể đắc thành trong kiếp tái sanh này.

Chủ đề được thảo luận trong Tam Thập Thất Bồ Tát Hành, có thể được giải thích như ba mươi bảy hành của chư Bồ tát, hoặc ba mươi bảy mô tả công tác chủ yếu của chư Bồ tát. Một khi trở thành Bồ tát, các bổn phận hoặc các công tác đó trở nên tối hệ trọng; chúng ta không thể là một vị Bồ tát mà không có các sinh hoạt trên. Chúng ta cùng chia sẻ chung một tâm niệm: ước ao mạnh mẽ làm một vị Bồ tát, nguyện cầu mạnh mẽ ngày nào đó trở nên một vị Bồ tát, và mong muốn mạnh mẽ có thể hành xử giống như một vị Bồ tát. Bởi vì chúng ta cùng chia sẻ ba điều nói trên - ước ao, cầu nguyện,mong muốn bắt chước các bổn phận của chư vị - cho nên điểm quan trọng là chúng ta cần hiểu biết các bổn phận và hành động đa dạng của chư Bồ tát, hầu có thể làm theo cho đúng cách.