Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 1 PDF In E-mail
Mục Lục
Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 1
Tu Hành
Trì giới, nhẫn nhục
Tham thiền, niệm Phật
Hạnh của người xuất gia
Nhân quả, sám hối & chuyển hóa
Giáo dục
Đạo Phật và Phật pháp
Trí huệ
Xem toàn bộ

Chúng ta niệm Phật, Phật cũng niệm chúng ta - giống như đánh điện tín đến Phật A-Di-Ðà vậy. Ðó gọi là cảm ứng Ðạo giao. Nếu chúng ta không niệm Phật thì Phật không có cách gì để nhiếp thọ được; thế nên, chúng ta phải trì niệm danh hiệu Phật.

Hòa thượng Tuyên Hóa