An Lạc Tập PDF In E-mail
Mục Lục
An Lạc Tập
Quyển Thượng
Quyển Hạ
Xem toàn bộ
 Dẫn nhập

Ngài Ðạo Xước là một vị cao tăng sống vào đời Ðường (562-645), người Vấn Thủy, Tinh Châu (huyện Thái Nguyên, Sơn Tây). Sư còn được biết dưới tên là Tây Hà thiền sư.

Sư xuất gia năm 14 tuổi, thông suốt kinh luận, chuyên nghiên cứu kinh Niết Bàn, và từng giảng dạy kinh này 24 lần. Sau nhờ đọc văn bia của ngài Ðàm Loan ở chùa Huyền Trung, ngài chuyển sang tín ngưỡng Tịnh Ðộ (năm ấy, ngài 48 tuổi). Từ đó, mỗi ngày sư niệm Phật ngàn biến. Sư giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ hơn 200 lần. Năm 629, sư biết trước ngày tịch bèn toan nhóm họp tứ chúng để từ biệt, bỗng mộng thấy ngài Ðàm Loan hiện thân bảo dư báo chưa hết, nên ngài tiếp tục trụ thế. Các vị đệ tử nổi tiếng của sư là Thiện Ðạo (vị nay sau được suy tôn là Ðệ Nhị Tổ của Tịnh Ðộ tông Trung Hoa), Ðạo Thủ, Tăng Diễn, Ðạo Ngân. Sư tịch năm 645, thọ 84 tuổi.

Tác phẩm của sư chỉ còn lại bộ An Lạc Tập này và luận Tịnh Ðộ, nhưng phần lớn căn bản giáo nghĩa Tịnh Ðộ hiện tại lại dựa trên tư tưởng của ngài. Ngài cho rằng: nay là thời Mạt Pháp, chỉ có việc niệm Phật là thiết yếu. Trong An Lạc Tập, nhiều lần ngài nhấn mạnh đến hai khái niệm Tha Lực và Tự Lực. Chính tư tưởng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngài Thiện Ðạo, nhất là ý tưởng: được nghe pháp, được tu hành hoàn toàn nhờ Phật lực gia hộ. Giáo nghĩa “mười niệm ắt được vãng sanh” được ngài và nhất là tổ Thiện Ðạo phát triển thành giáo nghĩa: Trì Danh niệm Phật và coi đó là pháp tu thiết thật và công hiệu nhất trong các pháp niệm Phật. Trong thời ngài, do các luận sư thuộc tông Tam Luận thường cho rằng giáo thuyết Vãng Sanh Tịnh Ðộ thuộc về kiến chấp hữu tướng Tiểu Thừa nên ngài dùng An Lạc Tập như một luận văn để đả phá tư tưởng ấy.

Ngài cũng gián tiếp vạch ra sai lầm của ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn khi chú giải kinh Vô Lượng Thọ đã cho rằng: A Di Ðà Phật chỉ là hóa Phật vì thọ mạng có hạn lượng (theo ngài Huệ Viễn, chữ “vô lượng” trong danh xưng Vô Lượng Thọ chính là con số Vô Lượng được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm, chứ không có nghĩa là vô lượng tuyệt đối). Tổ Ðạo Xước chỉ rõ A Di Ðà Phật là Báo Thân Phật, cõi An Lạc là báo độ. Tư tưởng của ngài về sau được thượng nhân Pháp Nhiên và nhất là tổ Thân Loan cực lực xiển dương. Ðiều lạ lùng là hai ngài Ðàm Loan và Ðạo Xước là những vị đặt cơ sở cho giáo nghĩa Tịnh Ðộ lại hoàn toàn không được xếp vào danh mục 12 vị tổ sư Tịnh Ðộ Trung Hoa. Chỉ có Tịnh Ðộ Tông Nhật Bản và Tịnh Ðộ Chơn Tông của Nhật coi ngài Ðạo Xước là tổ thứ hai của tông Tịnh Ðộ.

Văn phong của An Lạc Tập rất trong sáng, ngắn gọn, súc tích, rất có hệ thống, rành mạch, dễ đọc. Nhờ An Lạc Tập, ta có thể hiểu tư tưởng của ngài Thiện Ðạo trong Quán Vô Lượng Thọ kinh sớ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếc vì trình độ có hạn, khả năng viết lách yếu kém, người dịch không cách nào mô phỏng được nhạc điệu cũng như lối dùng từ thật đặc sắc của Tổ. Chỉ còn biết kính xin Tam Bảo thầm gia hộ khiến cho thâm ý bản hoài của Tổ không bị lời dịch thô lậu làm cho sai lạc. Mạt nhân cũng xin mượn lời dẫn nhập này để cảm tạ ân đức thâm trọng của Hòa Thượng thượng Ðỗng hạ Minh chùa Long Sơn (Nha Trang) đã từ bi dành nhiều công sức giảo chánh và chứng nghĩa. Kính nguyện ân sư thân tâm thường an lạc để tiếp dẫn hàng đệ tử hậu học chúng con. Nếu như việc chuyển ngữ này có chút công đức nào, kính xin hồi hướng cho khắp cả mười phương pháp giới chúng sanh cùng được vãng sanh Cực Lạc.