Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát

Phát hành: Trung tâm Sách nói Phật Giáo Diệu pháp âm

(Tải về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: