Nhạc Niệm Phật A Di Đà

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/04/nhac niem phat 2011.flv

Thực hiện tại Nha Trang

Tháng 01 năm 2011

(Tải về máy: Loại file: FLV)