Nhạc Niệm Phật A Di Đà

Thực hiện tại Nha Trang

Tháng 01 năm 2011

(Tải về máy: Loại file: FLV)