Sám hối hồng danh

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,