Sám hối hồng danh

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/sam hoi hong danh.mp3

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,