Kinh vô lượng thọ (Phần 1)

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/kinh-voluongtho-1.mp3

Người tụng: Tỳ kheo Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,