Kinh thiện ác nhân quả

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/kinh thien ac nhan qua.mp3

Người tụng: Tỳ kheo Thích Huệ Duyên