Chú đại bi (Âm tiếng Việt)

Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da. Bồ Đề tát đỏa bà da…

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát